فهرست بستن

زالو درمانی

زالو نوعی کرم حلقوی است که اطراف آبهای شیرین زندگی میکند و قابلیت انقباض و انبساط خودرا دارد طب اسلامی زالو را به عنوان درمانگر کوچک می شناسند، زالو از سالهای قبل حدودا2500 سال در هند ، ایران، یونان و اروپا برای درمان تب ، زخم های عفونی شده و ورم مورد استفاده قرار میدادند و زالو را بهتر از حجامت میدانند چون خون را از عمق بدن بیرون میکشد.