فهرست بستن

داروسازی گیاهی

ایران از تنوع گیاهان داروئی زیادی برخوردار است که این پیدایش و گستردگی در تمام نقاط و اقلیم ها در سرزمین ایران یکسان نیست و در هر اقلیم گونه های خاصی می روید. از قرون و اعصار این ویژگی فرهنگی و علمی داروهای گیاهان آغاز شده و با ورود اسلام به ایران در میان دانشمندان ایرانی بتدریج رو به توسعه نهاده و استفاده از این داروهای درمانی با استقبال عامه مردم نهادینه گردیده است.