فهرست بستن

بیماری های عفونی

بیماری های عفونی یا واگیردار یکی از شاخه علم پزشکی می باشد که در رابطه با تشخیص و درمان بیماری های عفونی ناشی از میکروارگانیسم ها فعالیت می نماید . این بیماری ها از طریق ایجاد عفونت در بدن ظاهر می شوند . با توجه به تعدد سفر و تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین بیماری های عفونی نیز در سراسر دنیا رو به افزایش است و هر روز نامی جدید از یک گوشه دنیا شنیده می شود . متخصص بیماری های عفونی به افراد ناقل کمک می کند با استفاده از روش های خاص درمانی نسبت به برطرف شدن عامل بیماری در بدن خود اقدام نماید .

موارد ذیل در انتقال بیماری عفونی دخیل هستند :

انواع باکتری , ویروس , انگل , تک یاختگان و قارچ ها , از طریق خون و فرآورده های خونی , از طریق تنفس , تماس مستقیم , از طریق رابطه جنسی , از طریق آب و غذای آلوده , از طریق حیوانات , از طریق وکتور آلوده

افراد مختلف می توانند با انجام کارهایی مانند : شستشوی دست و بهداشت شخصی و فردی , بهداشت محیط و کنترل ضایعات موجود , جمع آوری و از بین بردن موارد مصرفی صنعت پزشکی و تحت نظر داشتن بیماری های مسری و کنترل شیوع بیماری های عفونی نسبت به انتقال بیماری مصونیت پیدا کنند .